Niets is zo veranderlijk als de wet- en regelgeving over sociale zekerheid van Nederland. Sociaal Memo wordt ieder half jaar bijgewerkt met de laatste stand van zaken en geldt als meest complete en actuele titel over de sociale zekerheid in Nederland. Verwacht geen lange verhalen, maar een korte en puntsgewijze behandeling van de belangrijkste bepalingen op zakformaat.

Sociaal Memo januari 2024 bevat de voornaamste feitelijke gegevens en ‘spelregels’ die regelmatig nodig zijn in de dagelijkse praktijk van de deskundige op het gebied van de sociale zekerheid in Nederland. Aan bod komen onder andere premieheffing, volks- en werknemersverzekeringen, toeslagen, minimumloon, Wet arbeid en zorg, WMO en Jeugdwet. De tabellen in Sociaal Memo bevatten gegevens over het huidige jaar en de drie voorafgaande jaren. In de lopende tekst van deze editie wordt de regelgeving van 2024 en 2023 weergegeven.

Sociaal Memo up to date

Alle wijzigingen van het afgelopen halfjaar zijn in deze uitgave verwerkt, inclusief nieuwe wet- en regelgeving en de normbedragen en percentages per 1 januari 2024. Een greep uit de wijzigingen:

  • Uitbreiding van de doelgroep van de hersteloperatie toeslagen naar nabestaanden, ex-partners en (pleeg)kinderen
  • Invoering wettelijk minimumloon per uur
  • Eenmalige tegemoetkoming voor energiekosten aan studenten
  • Nieuwe werkvoorziening voor visueel beperkten
  • Vrijlating inkomen uit arbeid voor doelgroep loonkostensubsidie in IOAW/IOAZ
  • Aanpassingen in wat wel en niet tot het basispakket van de zorgpolis behoort
  • Bevriezing verplicht eigen risico zorgverzekering op € 385
  • Nieuwe normbedragen voor zak- en kleedgeld jeugdigen die in jeugdhulpaccommodatie verblijven
  • Alle actuele cijfers over uitkeringsbedragen, daglonen, premies, kortingen, etc. per 1 januari 2024.

Om het bronnenonderzoek te vergemakkelijken, wordt regelmatig verwezen naar wetteksten en uitvoeringsvoorschriften.

Sociaal Memo januari 2024 is van grote waarde voor iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met de sociale zekerheid in Nederland. Deze titel is onmisbaar bij het raadplegen van de laatste stand van zaken, met name bij beleidsvoorbereiding en beleidsadvies en in de uitvoerings- en adviespraktijk.

Wolters Kluwer Shop